ZNP
Oddział w Głogowie

Aktualności

Adres siedziby ZNP w Głogowie

Zarząd Oddziału
ZNP w Głogowie

Aleja Wolności 74 a
67-200 Głogów

tel./fax.: 76 834 25 98

Więcej w zakładce: Kontakt

Bieżąca działalność związkowa MARZEC 2021 r.

10 marca 2021

Informacja nt. aktualnych zadań Oddziałów ZNP

Monitorowanie sytuacji nauczycieli wychowania przedszkolnego

23 lutego Zarząd Główny ZNP zorganizował spotkanie (online) z przedstawicielami Okręgów ZNP w sprawie aktualnych problemów występujących w edukacji przedszkolnej. W wyniku zgłoszonych wniosków prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie dotyczące:

· obniżania nauczycielom wychowania przedszkolnego wymiaru zatrudnienia w związku z brakiem odpowiednich kwalifikacji do nauczania danego języka obcego;

· wysokości dodatku za wychowawstwo i zasad jego przyznawania nauczycielom wychowania przedszkolnego;

· zasad udzielania nauczycielom wychowania przedszkolnego urlopu wypoczynkowego;

· tworzenia bezpiecznych warunków pracy w przedszkolach, zwłaszcza w okresie zagrożenia epidemicznego (niezbędna współpraca w tym zakresie ze społecznymi inspektorami pracy);

· łączenia grup przedszkolnych (m. in. z powodu braków kadrowych);

· ograniczania zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych i obsługowych, co powoduje nadmierne obciążenie obowiązkami pozostałych pracowników;

· przyznawania pracownikom administracji i obsługi dodatku specjalnego w związku z realizacją dodatkowych zadań (takie dodatki nie są przyznawane);

· realizacji procesu szczepień;

· spadku liczby członków ZNP w przedszkolach.

We wskazanych wyżej obszarach niezbędne jest podejmowanie przez ogniwa ZNP stosownych działań.

Zapoznanie nauczycieli z materiałami informacyjnymi dotyczącymi projektowanych zmian w edukacji włączającej

25 lutego Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął ogólnopolską akcję w sprawie zagrożeń wynikających z projektowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki rozwiązań w zakresie edukacji włączającej.

Okręgi ZNP otrzymały odpowiednie materiały informacyjne, w tym stanowisko Prezydium ZG, w celu rozpropagowania ich treści w środowisku oświatowym, za pośrednictwem ogniw ZNP.

Kontrola wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego

31 marca upływa termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 (tzw. trzynastka).

Krzysztof Baszczyński Wiceprezes ZG ZNP